Oikeudelliset riskit

Yritystoimintaan liittyy usein runsaasti hyvin erilaisia oikeudellisia ongelmia ja asiakirjoja. Monet asiat eivät välttämättä ole kovin monimutkaisia, mutta vaativat tarkuutta ja huolellisuutta. Hyvin laadittu, selkeä asiakirja vähentää liiketoiminnan riskejä ja kertoo myös ulospäin ammattimaisesta toiminnasta. Yritystä ja sen tarjoamien tuotteiden laatua arvioidaan monesta eri näkökulmasta. Selkeä ja johdonmukainen asiakirjahallinto kertoo yrityksen laadusta ja sen luotettavuudesta.

Usein saa monista asiakirjoista malleja, joiden perusteella voidaan laatia yksinkertaisemmat asiakirjat. Aina paraskaan asiakirjamalli ei kuitenkaan riitä, vaan riskien minimoiseksi on syytä kääntyä asian hoitamisessa ja asiakirjan laatimisessa asiantuntijan apuun. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa intressi on suuri, on välttämätöntä käyttää asiantuntijaa jo alkuvaiheesta lähtien.

Mitä sitten tulisi ottaa huomioon?

Moni aloitteleva tai jo varttuneempi yritys kaipaa ohjeita samankaltaisiin ongelmiin:

  • miten yrityksen johdon asiakirjahallinto, kuten hallituksen- ja yhtiökokoukset, hoidetaan
  • miten laadin päivittäisessä toiminnassa esiintyvät sopimukset, mitä riskejä minun on otettava huomioon
  • miten suojaan omia immateriaalioikeuksia, kuten tekijänoikeutta, tavaramerkkiä tai patenttia
  • entä miten pitäisi menetellä riitatapauksissa, jos esimerkiksi asiakkaani on lähettänyt reklamaation
  • onko olemassa joitain muita asioita, joita liiketoiminnassa tulisi ottaa huomioon

Liike-elämä luo yrityksille uudenlaisia toimintamalleja ja transaktioprosesseja. Samalla se asettaa yritykset uusien haasteiden eteen myös riskienhallinnan näkökulmasta. Riskienhallinnan avulla luodaan keinot, joilla osataan paremmin suojautua tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvia negatiivisia muutoksia kohtaan.

Yritystoiminta on sen verran moninaista, että kaikkiin tapauksiin ei ole kuitenkaan mahdollista tarjota ratkaisua etukäteen. Liiketoiminnan riskienhallinnalla pyritään ensisijaisesti luomaan sellaisen yrityskulttuuri, jossa riskejä ehkäistään ennaltaehkäisevästi. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata yrityksen tuloskehitys ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus kustannustehokkaalla ja järjestelmällisellä riskienhallinnalla. Riskihallinnan kannalta on erityisen tärkeää, että kaikki riskit tulevat otetuksi huomioon.

Mitä pitäisi tehdä?

Jotta kaikki asiat tulevat otetuksi huomioon, kannattaa useimmassa asiassa kääntyä asiantuntijan puoleen. Toisaalta kääntyessä asiantuntijan, kuten esimerkiksi asianajotoimiston puoleen, yrityksen johto miettii kustannuksia sekä saatua lisäarvoa.  Yrityksen johdon näkökulmasta edessä on epätäydellisen informaation tilanne, jossa tarvittavan palvelun määrä ja sen kustannukset eivät ole tiedossa. Mikäli kustannukset olisivat etukäteen selkeästi tiedossa, päätöksenteko on merkittävästi helpompi.