Työsopimus

Työsopimuksessa työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Työsopimuksessa sovitaan työn laadusta tai tietystä työsuorituksesta, palkasta ja muista työehdoista. Työtyyppejä on useita, mutta työsopimuksia on kahta päätyyppiä.

Työsopimuksen muodot

Työsopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Sopimuksen kestolla on merkitystä, sillä osittain sopimuksiin sovelletaan erilaisia säännöksiä.

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi.  Mikäli työnantajalla on pysyvä työvoiman tarve, sopimuksen tulee olla toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikaisen sopimuksen tekemisen tarkoituksena ei saa olla työntekijän irtisanomissuojan kiertäminen. Lain mukaan työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä solmittua määräaikaista työsopimusta samoin kuin ilman perusteltua syytä tehtyä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina.  Mikäli työnantaja rikkoo näitä säännöksiä, kannattaa työntekijän kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

Määräaikainen työsopimus

Määräaikainen työsopimus on sopimus, jonka kestoaika on sidottu tiettyyn kalenteriaikaan, joten työsuhde päättyy sovitun määräajan päättymisen jälkeen. Määräaikaisena voidaan pitää myös sopimuksia, joiden kesto on rajattu esimerkiksi tietyn työtehtävän suorittamiseen. Työnantajan on kerrottava työntekijälle määräaikaisuuden peruste työsopimusta tehtäessä. Peruste on lisäksi kirjattava työsopimukseen. Työnantajalla on näyttötaakka siitä, että yrityksellä on ollut

perusteltu syy tehdä määräaikainen sopimus. Toisaalta työntekijän oma pyyntö voi olla syynä määräaikaisen työsopimuksen solmimiselle.

Määräaikainen työsopimus sen sijaan päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Määräaikaista sopimusta ei saa irtisanoa mahdollisen koeajan jälkeen. Työsopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä saattaa seurata vahingonkorvausvastuu.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus tarkoittaa vakituista työsopimusta. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen osapuolet voivat sopia koeajasta. Koeajan pituus on laissa rajattu neljään kuukauteen. Myös määräaikaisessa työsopimuksessa voidaan sopia koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet sopimuksen kestosta.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy yleensä toisen osapuolen irtisanomiseen. Irtisanomisen voi siten suorittaa joko työntekijä tai työnantaja. Työnantajan irtisanoessa työntekijän työsopimuksen tulee työnantajan ennakolta tarkoin selvittää ovatko työsopimuslain mukaiset irtisanomisperusteet olemassa. Työntekijällä ei tarvitse olla mitään perustetta irtisanoa työsopimus.