Testamentti on tapa määrätä omaisuudestaan ja sen käytöstä sen jälkeen, kun henkilö itse ei ole enää määräämässä.

Testamentti

Testamentti on ainoa keino, jolla voidaan määrätä pitävästi jäämistöstä. Vaikka Suomessa on yleisesti voimassa sopimusvapaus, jolloin henkilö voi vapaasti päättää minkälaisen sopimuksen tekee, testamentti on tästä poikkeus. Testamentti on hyvin määrämuotoinen asiakirja, jolloin tiettyjä laissa säädettyjä muotomääräyksi on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä.

Testamentin muoto

Testamentti tulee aina allekirjoittaa henkilökohtaisesti. Kahden esteettömän todistajan on oltava yhtä aikaa testamenttia laadittaessa läsnä ja heidän on nimikirjoituksillaan todistettava testamentti. Sen sijaan testamentintekijä voi itse päättää, saavatko todistajat myös tietää sen sisällön.

Testamentissa tulee ilmetä sen laatimispäivä sekä sen laatijan riittävät henkilötiedot. Todistajien tulee merkitä nimikirjoituksensa lisäksi ammattinsa, asuinpaikkansa, todistamisen aika ja paikka, sekä kaikki sellaiset tiedot, joiden he katsovat vaikuttavan testamentin pätevyyteen.

Ennen testamentin laatimista tulisi tarkkaan miettiä, mitä omaisuudelleen haluaa tapahtuvan kuolemansa jälkeen. Testamentissa voidaan määrätä  toimeenpanija, jonka tehtäväksi tulee toteuttaa testamentin tekijän tahto. Testamentissa voi myös määrätä esimerkiksi haudan hoidosta ja monista muistakin asioista harkintansa mukaan.

Testamenttausvapautta rajoittaa rintaperillisen oikeus lakiosaan ja puolison oikeus pitää hallinnassaan yhteinen koti. Testamentata voi koko omaisuutensa, osan siitä, tai vaikkapa yhden taulun tyttären tyttärelle.

Testamentin tyypit

Testamentteja on useita eri tyyppejä. Erityyppisiä määräyksiä voi olla samassa testamentissakin. Yleisin aviopuolisoiden välillä käytetyistä testamenteista on keskinäinen testamentti, jolla he testamenttaavat omaisuutensa toisilleen. Tällöin toisen puolison kuollessa eloonjäänyt puoliso saa koko omaisuuden ja lapset saavat omansa lesken kuoltua. Avopuolisoilla testamentti on vieläkin tärkeämpi, koska puolison tukena ei ole aviovarallisuuden ositusta koskevaa säännöstöä eikä perintökaaren lesken suojaksi säätämää asunnon hallintaoikeutta.

Testamentin sisältöön tulee kiinnittää huomiota, jotta se vastaisi tekijänsä tahtoa. Testamentti kuitenkin voidaan peruuttaa vapaamuotoisesti milloin tahansa. Testamentilla voidaan vaikuttaa myös perintöveron määrään.

Vaikka testamentin voi periaatteessa laatia kuka tahansa, laadinnassa tulisia aina käyttää apuna asiantuntijaa. Asiantuntijan käyttämisestä syntynyt kustannus on pieni ja se voi säästää oikeusprosessilta, mikäli testamentin epäselvyys mahdollistaa oikeusriidan. Sillä testamentti on määrämuotoinen asiakirja, eräissä tapauksissa testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi, jos se ei ole oikein laadittu.