Työsuhteen päättäminen

Tietyksi määräajaksi sovittu työsopimus päättyy sovitun määräajan tai työn päättyessä ilman erillistä irtisanomista ja irtisanomisaikaa. Toistaiseksi tehty työsopimus päätetään eniten irtisanomalla irtisanomisaikoja noudattaen.

Toisin kuin työntekijällä, työantajalla tulee olla irtisanomiseen asiallinen ja painava syy. Työsopimuslain mukaan tällaisena voidaan pitää:

  • työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista (TSL 7:2)
  • sellaista työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi tämä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään (TSL 7:2)
  • työnantajan tarjottavissa olevan työn olennaista ja pysyvää vähentymistä, jos työntekijää ei voida sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin (TSL 7:3)

Pätevinä irtisanomisperusteina ei pidetä työntekijän sairautta, osallistumista lakkoon, mielipiteitä, yhteiskunnallista toimintaa tai turvautumista oikeusturvakeinoihin. Työn tilapäinen väheneminen ei oikeuta irtisanomiseen, eivät myöskään tilanteet, joissa otetaan uusia työntekijöitä tai tehdään näennäisjärjestelyjä, jotka eivät tosiasiallisesti vähennä työtä.

Työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet (TSL 7:2)

Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan ensinnäkin pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä. Irtisanominen edellyttää, että mainittu syy on työnantajan kannalta riittävän olennainen.

Laki ei tarkemmin määrittele, mitä pidetään velvoitteiden vakavana rikkomisena tai laiminlyöntinä. Jokainen tilanne on erilainen, jokaista tapausta tulisi lähestyä objektiivisesti. Kun arvioidaan asiallista ja painavaa syytä irtisanomiseen, merkitystä on mm. työntekijän moitittavan menettelyn toistuvuudella, tehtävän erityispiirteillä, menettelyn vaikutuksilla työnantajalle ja työyhteisölle. Merkitystä on myös sillä, miten työntekijä itse suhtautuu moitittavaan menettelyynsä. Jos työntekijä tietää ja ymmärtää menettelynsä olevan epäasiallista ja sopimuksen vastaista on työsopimuksen irtisanominen yleensä helpompaa.

Kyse on aina kokonaisharkinnasta, jossa tulee ottaa huomioon kunkin tapauksen erityispiirteet.

Työntekijästä johtuvana irtisanomisperusteena hyväksytään myös sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennainen ja pysyvä muuttuminen, joiden vuoksi työntekijä ei kykene enää selviytymään työtehtävistään. Tässäkin suhteessa edellytetään olennaisuutta. Käytännössä säännös tarkoittaa sitä, että työnantajalla voi olla peruste työsopimuksen irtisanomiseen, jos työntekijä sairastuu työkyvyttömyyttä aiheuttavalla tavalla ja sairaus on  pitkäaikainen. Perustetta tässäkin arviodaan objektiivisesti kokonaisharkinnan perusteella.

Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet (TSL 7:3)

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. TUTA -peruste).

Työsopimusta ei kuitenkaan saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Perustetta irtisanomiseen ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka hänen toimintaedellytyksensä eivät ole vastaavana aikana muuttuneet.

Irtisanominen ei ole perusteltua myöskään silloin, jos töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Työn vähenemistä tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti koko yrityksen työtilanteen mukaan. Irtisanominen on perusteltua, jos esimerkiksi irtisanotun työntekijän tehtävät siirretään muiden tehtäviksi heidän pääasiallista toimenkuvaansa muuttamatta.

Tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottaessa ei kuitenkaan irtisanomisen syy saa johtua työntekijän käytöksestä tai muutoinkaan työntekijän henkilöstä. Irtisanominen TUTA -perusteella edellyttää, että työ on vähentynyt pysyvästi. Mikäli töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä, irtisanomisperustetta ei voi soveltaa.

Takaisinottovelvollisuus

Työsopimuslain mukaan työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen, työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Takaisinottovelvollisuus  turvaa sen, ettei työnantaja voi irtisanoa tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla työntekijää todellisen syyn liittyessä työntekijän henkilöön.